Conditions Générale

1. Algemeen

De leveringen, prestaties en aanbiedingen van Dubplate BV, hierna genoemd dubplate.be, gebeuren uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden, die door het plaatsen van de bestelling aanvaard worden. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, die wij niet schriftelijk aanvaarden, zijn niet bindend en maken geen deel uit van het contract, zelfs als we ze niet uitdrukkelijk betwisten. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle toekomstige transacties, ook als er niet opnieuw uitdrukkelijk naar word verwezen. Ook als bepaalde voorwaarden niet van toepassing zijn, blijven de overige geldig.

2. Sluiten van contract en uitvoering van de bestelling

Het contract met de opdrachtgever komt pas samen met onze bevestiging, resp. de uitvoering van de bestelling, tot stand.

3. Prijzen

Voor de leveringen en prestaties van dubplate.be gelden de prijzen van de prijslijst die op de dag dat het order geplaatst wordt, geldig is, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere prijs genoemd wordt.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1. De factuur wordt op de dag van de bestelling uitgeschreven. Het factuurbedrag moet contant of via overschrijving vooraf betaald worden.

4.2 Als we onze prestatie in delen leveren, hebben wij het recht om van de opdrachtgever een gedeeltelijke betaling te verlangen.

4.3 Bij overschrijvingen geldt de dag waarop het bedrag op onze rekening staat, als dag van betaling.

5. Leveringsverzuim, leveringsmogelijkheden

5.1. De leveringstermijn begint zodra de bestelling bevestigd is en de productierijpe stukken volledig afgeleverd zijn. De leveringstermijn wordt dienovereenkomstig verlengd bij onvoorziene gebeurtenissen en andere onvoorzienbare, buitengewone omstandigheden die buiten onze schuld zijn (of die van onze leveranciers).

5.2. Als de opdrachtgever in gevallen waarbij dubplate.be de prestatie niet kan leveren door eigen schuld of als dubplate.be in gebreke blijft, schadevergoeding vraagt wegens verzuim, dan kan hij daarop aanspraak maken slechts tot het factuurbedrag voor de betreffende opdracht, voor zover het om atypische en onvoorzienbare schaden gaat.
De aansprakelijkheidsbeperking in artikel 1 vervalt als dubplate.be kwaad opzet of grove nalatigheid ten laste gelegd wordt.

6. Verzenden, opslagkosten

De verzending gebeurt na ontvangst van betaling, maar op risico van de opdrachtgever. Het risico gaat over op de opdrachtgever, zodra de zending aan de persoon of firma die het transport verzorgt, overhandigd is, of voor verzending dubplate.be verlaten heeft.
Is de waar verzendingsklaar en loopt de verzending of het afnemen vertraging op om redenen die niet onze verantwoordelijkheid zijn, dan gaat het risico met de kennisgeving van de verzendingsgereedheid op de opdrachtgever over. Over wijzen en middelen van verzending, tenzij anders afgesproken, beslissen wij. Als de opdrachtgever een speciale manier van verzenden wenst, rekenen we de extra kosten aan. Speciale wensen voor de wijze van verzenden moeten voor elke bestelling opnieuw meegedeeld worden.

7. Afnameverzuim

7.1. Als de opdrachtgever na afloop van een hem opgelegd uitstel met dreiging tot weigering nog steeds de ontvangst weigert of vooraf in alle ernst en definitief verklaart dat hij niet meer wil afnemen, kan de opdrachtgever na wat er gebeurd is het factuurbedrag voor de niet geleverde geluidsdragers of andere prestaties niet terugvorderen, tenzij de verrichte prestaties of geleverde geluidsdragers niet overeenstemmen met de prestaties die in het order genoteerd staan.

7.2. In het kader van aanspraak op schadevergoeding kunnen we zonder bewijs de waarde van het order als schadeloosstelling eisen. Aanspraken op daadwerkelijk hogere schade blijven voorbehouden.

7.3. De opdrachtgever is verplicht gedeeltelijke leveringen (leveringen vooraf) te aanvaarden, voor zover het billijk is.

8. Garantie

8.1 Klachten betreffende duidelijke gebreken moeten onverwijld binnen een termijn van drie dagen na ontvangst van de waar ingediend worden. Daarbij dienen wij voor de controle te zorgen. Verdoken gebreken, die na het onverwijlde onderzoek niet te vinden zijn, mogen op ons alleen verhaald worden als de klacht ons binnen 3 dagen na ontvangst bereikt.

8.2. Gebreken aan een deel van de geleverde waar geven niet het recht om over de totale levering te reclameren.

8.3. We hebben eerst het recht de waar te verbeteren of te vervangen. Hiervoor hebben we een redelijke termijn nodig. Mislukt de verbetering (vervanging) of wordt ze niet binnen redelijke termijn gerealiseerd of wordt ze geweigerd, dan kan de opdrachtgever vermindering van de vergoeding verlangen of de opzegging van het contract.
Een verdere garantie en aansprakelijkheid voor schaden (voornamelijk schaden ten gevolge van gebreken), is uitgesloten, tenzij wij of onze medewerkers met kwaad opzet of zwaar nalatig gehandeld hebben of bepaalde eigenschappen uitdrukkelijk gegarandeerd hebben.

9. Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever blijft eigenaar van het door hem geleverde materiaal (informatiedragers), dat op zijn risico opgeslagen wordt. Dit materiaal wordt alleen voor opdrachten van de opdrachtgever gebruikt en een jaar na het laatste gebruik zonder verdere kennisgeving vernietigd. Alle materialen voor de productie blijven onze eigendom. De geleverde waar blijft onze eigendom tot al onze facturen volledig vereffend zijn. Bij een openstaande factuur geldt het voorbehouden eigendom als borg voor onze saldovordering.

10. Aansprakelijkheid

Dubplate.be staat borg voor de volledige schadevergoeding, voor zover haar kwaad opzet of grove nalatigheid ten laste gelegd wordt. Voor geringe nalatigheid of andere staat dubplate.be niet borg, voor zover ze geen contractuele verplichtingen geschonden hebben, die essentieel zijn voor de uitvoering van het contract of waarvan de opdrachtgever mocht uitgaan dat ze strikt nageleefd werden. Aansprakelijkheid voor schaden ten gevolge van gebreken, resp. indirecte schaden ten gevolge van gebrekkige producten van dubplate.be is uitgesloten.

11. Diversen

Mondelinge bijkomende afspraken zijn alleen geldig als ze door dubplate.be uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd worden. De tussen dubplate.be en de opdrachtgever afgesloten contracten vallen uitsluitend onder het Belgische recht. Voor alle geschillen tussen dubplate.be en de opdrachtgever die voortvloeien uit de contracten die tussen hen ontstaan en afgesloten zijn, is het gerecht van Leuven bevoegd

12. Auteursrechten

De opdrachtgever verklaart met het plaatsen van het order dat hij alle nodige reproductierechten op het ter beschikking gestelde materiaal bezit. De opdrachtgever verklaart met het plaatsen van het order alle nodige reproductierechten, zoals vb. recht op mechanische reproductie, recht op gebruik van film-, geluids-, computer- en andere opnamen te bezitten en waarborgt dat alle vereiste auteursrechten aan de bevoegde instanties vergoed worden en dat dubplate.be daaromtrent geen enkele verantwoordelijkheid draagt. De partijen maken de bindende afspraak dat de opdrachtgever in dit verband dubplate.be in elk opzicht schade- en klachtenloos stelt en meer bepaald alle vorderingen van derden overneemt, met inbegrip van vorderingen van auteursrechtenverenigingen of bevoegde organisaties, en tevens eventuele honoraria van advocaten en gerechtskosten, die voortvloeien uit een vermeende of daadwerkelijke schending van dergelijke rechten. Met de vergoeding van de auteursrechten is bijvoorbeeld de vergoeding van de kopijrechten bij de overname van muziek bedoeld, die al door een muziekuitgeverij op cd of andere informatiedragers verveelvoudigd werd. In dit geval bestaat er naast de rechten van de componist, resp. tekstschrijver, een kopijrecht op de huidige opname.

13. Verwerking van persoonsgegevens

Dubplate.be en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december
1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet
zal vervangen. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dubplate.be is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt
de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant. De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en Dubplate.be, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart Dubplate.be integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle
aanspraken van derden in dit verband. De klant verklaard zich akkoord met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.